1. نحوه ی آزمون و اخذ مدرک: آزمون ها به صورت علمی (کتبی) و عملی می باشد که کار آموز بعد از کسب حد نصاب قبولی در آزمون کتبی به آزمون عملی معرفی و پس از اخذ حد نصاب قبولی میانگین دو آزمون موفق به اخذ مدرک رشته انتخابی می شود.
  2. اعتبار مدارک: در پایان دوره مدرک سازمان فنی حرفه ای به کار آموزان داده می شود که این مدرک در کلیه استان های کشور عزیزمان دارای اعتبار بوده و قابلیت ترجمه برای امور مهاجرتی دارد.
  3. ساعت آموزشی: ساعات آموزشی هر رشته بر اساس چارت ارائه شده از سازمان فنی حرفه ای کشور می باشد، که متناسب با رشته انتخابی کار آموز متفاوت است، البته در آموزشگاه مایا ملاک عمل ساعات آموزشی (چارت رسمی) سازمان فنی حرفه ای نبوده، آموزش تا یادگیری کامل ادامه دارد. شایان ذکر است حتی پس از اخذ مدرک در پایان دوره پشتیبانی آموزشی بین مربیان و کار آموزان ادامه دارد.
  4. وسایل مورد نیاز: وسایل و لوازم مورد نیاز هر رشته با رشته ی دیگر متفاوت است که معمولا پس از انتخاب رشته و ثبت نام کار آموز در جلسه اول آموزش توسط مربیان توضیح داده شده و کار آموز نسبت به تهیه وسایل شخصی خود در رشته مرتبط اقدام می نماید.
  5. محیط آموزشگاه: محیط آموزشگاه بنابر ضوابط سازمان فنی حرفه ای کشور بطور رسمی بوده و کار آموزان موظف به رعایت ضوابط و شئونات می باشند.
  6. شهریه آموزشی: شهریه رشته های آموزشی برابر مصوبه سازمان فنی حرفه ای بوده و با کار آموز قرار داد رسمی مورد تایید سازمان فنی حرفه ای منعقد می شود، جهت رفاه کار آموزان شهریه به صورت اقساط (به صورت توافقی) دریافت می گردد.یعنی به این صورت که هنرجو می تواند ۳۰ درصد مبلغ را در هنگام ثبت نام پرداخت کند و بقیه ی آن را نیز به صورت ماهیانه پرداخت نماید.